مدیران انجمن

مدیران انجمن

فرهاد الیشائی

فرهاد الیشائی

عضو و رئیس هیئت مدیره

  • رئیس هلدینگ شماران سیستم
  • 09121723514
علیرضا بزرگمهری

علیرضا بزرگمهری

عضو و نایب رئیس هیئت مدیره

  • مدیرعامل شرکت پرشیا فاوا گسترش
  • 09121093569
سید مرتضی مهدوی

سید مرتضی مهدوی

عضو هیئت مدیره

  • مدیرعامل شرکت ایده نو
  • 09121131181
محسن لطیفی

محسن لطیفی

عضو هیئت مدیره و دبیر

  • مدیرعامل شرکت بهینه ایران
  • 09123085065
حمید عبداللهی

حمید عبداللهی

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

  • مدیرعامل شرکت منشور کاشف
  • 09193637732